grulicht@senat.cz | Pod Vinicí 409/29, 143 00 Praha 4, tel.: 225 273 503
Tomáš Grulich

Postoj Občanské demokratické strany k Úmluvě o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin

Na základě požadavku Kláry Markové z organizace Člověk v tísni, kde se zeptala na postoj ODS k Mezinárodní úmluvě o ochraně práv migrujících pracovníků a členů jejich rodin (jedná se o úmluvu, která byla přijata OSN již před 20 lety, ale v platnost vstoupila až v roce 2003, poté co ji ratifikovalo 20 států, nicméně žádný ze států, který ji dodnes ratifikoval, nepatří mezi hospodářsky vyspělé a tedy tzv. přijímací státy), jsem zpracoval názor ODS na její případnou ratifikaci.

 

Postoj Občanské demokratické strany k Úmluvě o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin (UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families) – dále jen Úmluva

 

ODS nedoporučuje v současné době ratifikaci Úmluvy, protože se domnívá, že současná legislativa ČR i její závazky vyplývající z dalších mezinárodních smluv, včetně společného postupu členských států EU, dostatečně zaručuje lidská práva migrujících pracovníků a jejich rodin. Smlouvy EU, které ČR implementovala do své legislativy, upravují vždy postavení určité kategorie migrujících pracovníků. Ratifikací Úmluvy by vznikl nepřehledný režim jak z pohledu adresátů norem, tak z pohledu orgánů aplikujících právo, ve kterém by se oprávněné osoby v ČR mohly dovolávat podle své úvahy buď přednostní aplikovatelnosti úmluvy podle čl. 10 Ústavy ČR, nebo národní prováděcí úpravy ke směrnicím.

Nepřistoupení k Úmluvě v žádném případě neznamená nerespektování základních práv migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků, jelikož jsou jejich práva pokryta již existujícími platnými mezinárodními úmluvami a národní legislativou. Problém spatřujeme zejména v nerozlišení mezi legálním a nelegálním migrantem, absenci povinnosti migranta hradit náklady na své vyhoštění, otázky týkající se pracovního trhu a podpory v nezaměstnanosti, nerozlišení mezi krátkodobými a dlouhodobými migranty a dalších.

         Španělské předsednictví EU se pokusilo (13. 9. 2009) vyvolat jednání Výboru OSN pro ochranu práv všech migrujících pracovníků a jejich rodinných příslušníků s členskými státy EU. Zástupci členských států navrhli, aby pozvání na takovéto jednání nebylo přijato. K ratifikaci Úmluvy se negativně, nebo alespoň rezervovaně, staví všechny členské státy EU. Výjimku představuje pouze Maďarsko. Jsme svým názorem plně v souladu s ostatními státy EU. Navíc je si třeba uvědomit, že mnoho ustanovení je již v legislativě EU a tedy vyjmuto z kompetence členských zemí. Těžko tak samostatně Úmluvu ratifikovat, aniž bychom neporušili závazky vůči EU.

 

Zpracoval:

PhDr. Tomáš Grulich, senátor, člen Výboru pro záležitosti EU

 
zpěttisk
 

Najdete mě též na:

blog Lidovky Facebook YouTube Soundcloud

Stáhněte si Senátní magazín!

Volební magazín Tomáš Grulich

O politice, životě a Tomáši Grulichovi…

O politice, životě a Tomáši Grulichovi

Grulichův pivní kurýr

Grulichův pivní kurýr

Fotogalerie

foto
další fotografie